Застраховки на имущество

Имуществените застраховки осигуряват защита за Вашия дом, офис, магазин, хотел или предприятие, както и за свързаните с него лични и бизнес интереси или отговорности.

Домашно имущество

Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица. За повечето хора закупуването и обзавеждането на собствен дом е важна инвестиция, която несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки (СОТ, локална аларма, метални врати и решетки) са по-скоро превантивни и често се оказват недостатъчни.

TBI Broker застраховка на дома

Едва 5% от жилищата в Р. България имат сключена застраховка, като за сравнение може да се посочи, че обхвата в страните членки на ЕС е близо 90%.

Застрахователните компании в България работят много активно в посока на разширяване на обхвата на застрахователните покрития. Много от тях предлагат стандартни пакети, при които не се извършва оглед на жилището, а обезщетенията се изплащат в пълен размер до посочения лимит, без да се прилага осредняване или амортизация на имуществото.

Обект на застраховка Домашно имущество са:

Недвижимо имущество:

 • жилищни сгради;
 • вилни сгради;
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • битови електроуреди;
 • аудиовизуална и електронна техника;
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • гражданска отговорност към трети лица;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • загуби на доход от наем.

Ние от TBI работим активно за популяризирането на тази важна за всеки дом застраховка като съдействаме на клиентите ни да направят най-добрия избор за защита на имуществото си.

Офиси и търговски обекти

Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.

TBI Broker застраховка на офис и търговски обекти

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони;
 • изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови  съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение;

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 •       пари в каса (в работно и в извънработно време);
 •       отговорност на наемателя;
 •       отговорност към посетители и клиенти;
 •       отговорност на работодателя;
 •       счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 •       развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 •       стоки на път и други.

Електронно оборудване

Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

TBI Broker застраховка на електронно оборудване

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:

 • действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж;
 • пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;
 • изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия;
 • природни бедствия;
 • технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието на застраховката се включват:

 • стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;
 • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Република България, както и физически лица, сключили застраховка домашно имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.

Застраховки на хотели

Комбинирана застраховка „Хотели” е специализиран продукт, предназначен за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения.

TBI Broker застраховка на хотели

Застраховката осигурява защита на сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други в случай на:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития се предоставят допълнителни възможности за застраховане на:

 • отговорност към посетители и гости;
 • лични вещи;
 • имущество, временно преместено от обекта;
 • машини срещу повреда; машини под вътрешно налягане и бойлери срещу експлозия;
 • стъкло, огледала, неонови надписи и санитарен фаянс;
 • стоки в хладилник или фризер срещу развала;
 • стоки на път;
 • пари;
 • отговорности на работодателя и наемателя;
 • злополука;
 • кражба чрез взлом и грабеж (с отделна застрахователна полица).

Застраховка на предприятия

(Индустриален пожар)

TBI Broker застраховка на предприятия

Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • счупване на трайно монтирани стъкла;
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.

В комбинация с посочените покрития се предоставят допълнителни възможности за застраховане на:

 • Прекъсване на бизнеса;
 • Отговорности;
 • Авария на машини и други.

Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на застрахованото имущество, от договорения обхват на покритието и от конкретните рискови фактори.