Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящата страница е собственост на М Рент ЕАД. Използвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите „Условия за ползване“. Сайтът mbroker.bg е създаден с информационна цел и предоставя основни данни за М Рент ЕАД, за продукти и услуги на Дружеството, както и съдържа връзки към други сайтове администрирани от М Рент ЕАД.

Защита на личните данни

М Рент ЕАД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Ограничения на отговорността

М Рент ЕАД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на сайта на mbroker.bg. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително известие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. М Рент ЕАД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата, или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на М Рент ЕАД, описани в този сайт, следва да се свържете с Дружеството и да поискате информация относно продукта или услугата, както и относно договорните условия. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. М Рент ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

Промени

М Рент ЕАД поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

Хипервръзки

М Рент ЕАД не носи отговорност за информация, включителтно за нейната пълнота, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, документите и услугите съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от М Рент ЕАД и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

Бисквитки

Сайтът mbroker.bg събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя. Потребителят може по всяко време да откаже събирането на тези данни през своя браузър. В тази ситуация e възможно Потребителят да не може да използва всички функции на сайта.