Поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „М РЕНТ” ЕАД

Данни за Администратора:

„М РЕНТ” ЕАД, ЕИК 131455456, e администратор на лични данни, с основен предмет на дейност: „Лизингова дейност, включително отдаване за ползване на движими вещи, превозни средства и оборудване (при условията на оперативен лизинг, респ. рент-а-кар), консултантска и маркетингова дейност, факторинг, търговско представителство и посредничество, сделки с недвижимо имущество, предоставяне на информационни и рекламни услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.”

Основни икономически дейности от КИД: Вписан в Търговския регистър НКИК код 77.11 – Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач.

Администраторът е застрахователен брокер, надлежно вписан в Регистъра, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т.  12 от ЗКФН.

Данни за контакт с „М РЕНТ” ЕАД, ЕИК 131455456, и Съвета на директорите на Дружеството:

Държава: България

Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Черни връх” № 53

Ел. поща: office@mrent.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Черни връх” № 53

Ел. поща: office@mrent.bg

КЛОНОВЕ на администратора:

М РЕНТ ЕАД- КЛОН ПЛОВДИВ, ЕИК 1314554560020

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, ул. „Дунав” № 51, ет. 2

Управител: Петко Христов Чернокожев

Ел. поща: office@mrent.bg

М РЕНТ ЕАД- КЛОН ВАРНА, ЕИК 1314554560016

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Януш Хунияди” № 31, офис 311

Управител: Александър Емилов Парушев

Ел. поща: office@mrent.bg

ОФИС в гр. Бургас:

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Транспортна” (ред Метро), етаж 2, офис 4

Ел. поща: office@mrent.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас, в качеството на наш клиент, са:

Категория лични данни:

 Име, ЕГН, мобилен телефон, електронна поща, банкова сметка, видеозаписи от охранителни камери при посещение на място в предприятието и др.

В случаите, в които искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, „М РЕНТ” ЕАД винаги ще се обосновава защо и как ще използва тази информация. Можете да оттеглите съгласието си по отношение на чувствителните данни всяко време с писмено искане отправено до Съвета на директорите на „М РЕНТ” ЕАД, в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

„М РЕНТ” ЕАД може да обработва лични данни на деца, след получаване на изрично съгласие от лицето, носещо родителска отговорност за детето, в съответствие с Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни, във връзка с осъществяваната от администратора дейност в качеството му на застрахователен брокер.

„М РЕНТ” ЕАД може да обработва чувствителни данни с цел изпълнение на свои законови задължения съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (тъй като администраторът притежава качеството „Застрахователен брокер”).

„М РЕНТ” ЕАД обработва данни във връзка с предоставянето на услуги (сключване на договор):

– получени от субекта на данни (клиента) лично;

– съдържащи се във всякакви други документи, съставени във връзка и по повод предоставяне на услуги/сключване на договор;

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

– За целите на изпълнение на Договор;

– За целите на изпълнение на законови изисквания във връзка с осъществяваната от нас търговска дейност.

– За целите на изпълнение на законовите изисквания, съдържащи се в Закона за мерките срещу изпиране на пари (тъй като администраторът притежава качеството „Застрахователен брокер”).

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването е необходимо с оглед предоставяне на лизингови, застрахователни и други търговски услуги, включени в предмета на дейност на администратора, и сключване на договори.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство във връзка с осъществяваната от нас застрахователна и търговска дейност.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„М РЕНТ” ЕАД няма да предава вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„М РЕНТ” ЕАД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото трудово, данъчно и осигурително законодателство, за съблюдаването на които Дружеството е съставило нарочен График за съхранение и унищожаване на данни. Данните ще бъдат съхранявани в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните,

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „М РЕНТ” ЕАД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „М РЕНТ” ЕАД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „М РЕНТ” ЕАД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „М РЕНТ” ЕАД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при наличие на законово основание за обработването им;
 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „М РЕНТ” ЕАД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „М РЕНТ” ЕАД;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим нова Декларация за поверителност на личните данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „М РЕНТ” ЕАД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „М РЕНТ” ЕАД или да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на „М РЕНТ” ЕАД.