Застраховки на риска

В областта на застраховането на отговорности се предлагат продукти с общо приложение като „Обща гражданска отговорност”, но основната част са насочени към свободните професии и производствения сектор.

Обща гражданска отговорност

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.

TBI Broker застраховка обща гражданска отговорност

Някои застрахователни компании предлагат застраховка, предназначена за физически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от застрахователя.

Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист.

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на застрахования.

Професионални отговорности

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

TBI Broker застраховка професионален риск

Застраховките, които се предлагат са следните:

  • Отговорност на адвоката;
  • Отговорност на туроператора;
  • Отговорност на нотариуса;
  • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
  • Отговорност на лекари и медицински персонал;
  • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
  • Отговорност на застрахователни брокери;
  • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети.

Гражданска отговорност в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

TBI Broker застраховка оръжие

Застраховката покрива всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от застрахователя.

Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи оръжие за охрана.

Отговорност на изделието

Покритието включва гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице или търговец (в т.ч. по договореност на страните могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица в разни организации, имащи отношение към изделието, както и допълнително застраховани дейности).

TBI Broker застраховка на изделието

Отговорността е за суми, които лицето законно бъде задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от него, както и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, извършени със съгласие на застрахователя.

Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Застрахователното покритие на тази застраховка осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.

TBI Broker застраховка на превозвача

Повечето застрахователни дружества изплащат застрахователни обезщетения за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8.33 СПТ* (специални права на тираж – SDR) на килограм липсващо тегло.

По желание на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия се предлагат и по-високи нива на покритие. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътно-транспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

Възстановяват се и разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътно-транспортно произшествие, както и разходи за оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.

Застраховката може да се сключи за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз.

Отговорност на работодателя

Застрахова се отговорността на работодателя, за вреди, които са причинени по негова вина на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Застраховката е валидна на територията на Р. България.

TBI Broker застраховка отговорност на работодателя

Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни. Включват се и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.