Въпроси и отговори

Browse F.A.Q. Topics

Авто застраховки

 • Какви застраховки са необходими при пътуване в чужбина, ако пътувате с МПС?

  Зелена карта

  Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина ("ЗЕЛЕНА КАРТА") По застраховка "Зелена карта" се застраховат физически и юридически лица (български и чуждестранни), собственици на МПС, с постоянна или временна българска регистрация. Когато се посещават държави, които не са членове на ЕС тряба задължително да има застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за тях. За тези така наречени трети държави Застрахователя предоставя покритие срещу допълнително заплатена премия. За доказване наличието на застраховката ще бъде издаден сертификат „Зелена карта. Сертификатът е идентичен с този за европейските държави. В него обаче е отбелязано, че покритието на застраховката важи за териториите на всички страни участващи в системата „Зелена карта”. Тези държави са изброени на самия сертификат. Застраховката може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение "Зелена карта", продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.
 • Какви застраховки е препоръчително да сключите за едно МПС?
  Обект на каско застраховката са МПС с издадени в Република България регистрационни номера. МПС с чуждестранна регистрация и прикачени устройства с транзитна регистрация са обект при специално договаряне. Застраховката се прилага в два основни подвида: “Частично каско”; “Пълно каско”.

  Частично каско

  To покрива загуби в резултат на : пожар, възникнал при експлозията на МПС; гръм/мълния/; експлозия; имплозия; буря /ураган/; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от действието на внезапно появили се подпочвени води или морски вълни; авария на инсталации за пренос на газове и течности /водопроводни, канализационни, паропроводни и други инсталации/; падане или сблъскване от летателни апрати и тела или предмети от тях; авария от сблъскване на МПС с подвижни предмети или други МПС; от паднали твърди тела и предмети; късо съединение в електроинсталацията; експлозия в резервоара; падане или обръщане; злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в счупване, изкъртване, издраскване, заливане с химикали; нанесени повреди от лица и вещи, намиращи се в МПС при аварийна ситуация, наложена от форсмажорни причини; от внезапно отворил се капак или врата по време на движение; от химикали попаднали върху МПС; пожар, възникнал извън времето на експлоатация, с изключение на пожар, предизвикан от злоумишлени действия на трети лица.

  Пълно каско

  При “Пълното каско” освен рисковете по “Частичното каско” застрахователят покрива и: кражба на цялото МПС, кражба чрез взлом на стъклата и допълнително монтирано оборудване; кражба на отделни детайли и части, констатирани от компетентен орган, след намирането на откраднатото МПС; злоумишлени действия на трети лица; щети причинени от взривни устройства; умишлен пожар на МПС; тероризъм. Застраховката покрива още и направените разходи във връзка с претърпелите произшествие МПС.

  Автоасистанс

  Застраховката Автоасистанс осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него, а също така и допълнително съдействие при настъпване на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на МПС. В случай, че застрахованата кола се повреди по време на път или при пътно-транспортно произшествие, е необходимо само да се позвъни на телефона на Асистанс центъра. Застраховката е валидна само в България, с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, указано в застрахователната полица.

  Злополука на местата

  Застраховат се всички места в автомобили и автобуси, включително и мястото на шофьора за еднаква застрахователна сума. Застраховката е валидна при пътувания в страната и чужбина. Застраховката покрива всички злополуки, докато пътуващите се намират в превозното средство, включително и при качване и слизане от него.

  Помощ при пътуване

  Целта на застраховката е да се осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за Застрахованите, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на престоя в чужбина или изострено хронично състояние
 • Кои са задължителните застраховки, които трябва да имате за управление на МПС в България?
  Един от основните принципи за разделение на застрахователните договори е наличието на задължителен елемент при сключването на застраховките. Когато е налице завишен риск от настъпване на вредоносни събития или вредите биха били твърде големи държавата чрез нормативни актове въвежда задължение за сключване на определени видове застраховки. При тези застраховки елемента на доброволност е запазен единствено при избора на Застраховател. В по-голямата част от случаите е предвидена и административна отговорност /глоба/ при несключването им. В Кодекса за застраховането е посочено, че задължителни са застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите (свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства);

  „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

  При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. Тази застраховка е задължителна и трябва да се сключи за всяко МПС, което е в движение. Застраховката се сключва за период от една година – от дата до дата. Застрахователят покрива отговорността за причинени щети на територията на Европейското икономическо пространство /ЕИП/. Застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите важи и за територията на ЕС. Това означава, че Застрахователят ще обезщети пострадалите ако е причинено ПТП в чужбина. Стойността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е в зависимост от кубатурата на двигателя (за леки автомобили), товароносимостта (за лекотоварни и товарни автомобили) или броя на местата (за микробуси и автобуси).

  Задължителна застраховка „Злополука на пътниците”

  Сключването и действието на тази застраховка се урежда от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 за задължителното застраховане. Задължени да сключат застраховката са всички превозвачи които извършват обществен превоз на пътници на територията на България. Превозът трябва да се извършва с автобус, таксиметров автомобил, въздухоплавателни средства или морски/речни плавателни съдове. Собствениците на въжена линия /лифт/ или влек, напр. ски-влек. също трябва да сключат такава застраховка. Застраховката следва да се сключи веднага след като бъде издаден лиценза за превозвач. Срокът на застраховката е не по-малък от една година. Застрахован при тази застраховка е превозвача, но обезщетение се изплаща на пострадал пътник. Водачите и обслужващият персонал /напр. стюарди/ не се ползват от тази застраховка.
 • Какви изисквания към автомобила може да има за сключване на застраховка Автокаско?
  При сключване на застраховка "Автокаско" се попълва предложение – декларация и представят следните задължителни документи: Свидетелството за регистрация на автомобила; Знак за годишен технически преглед; Документ, удостоверяващ произхода и стойността на автомобила (фактура); Сервизна книжка на автомобила; Пълномощно от собственика, когато автомобила се стопанисва от друго лице. Застрахователната премия се определя според кубатурата на двигателя на подлежащия на застраховане автомобил, желания срок и нивото на покритие на удължената гаранция. Обикновено застрахователите включват завишения за: Автомобили над 12 месеца до 21 месеца (включително) от датата на първа регистрация – средно 20 % Автомобили със задвижване 4 x 4 – средно 50 % върху цената за автомобили с кубатура на двигателя над 1 400 куб. см Застрахователната премия може да се определи и като процент от застрахователната сума, съгласно действащите тарифи на затрахователните компании към момента на възникване на застрахователния интерес и непосредствено преди сключване на застрахователния договор.
 • Важи ли сключената в страната застраховка Автокаско за чужбина?
  Застраховка “Каско” на МПС осигурява застрахователното покритие: за територията на Република България; За чужбина – без заплащане на допълнителна премия и след издаване на добавък за пътуване на МПС извън територията на Република България, при наличие на платена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и издаден към нея сертификат “Зелена карта”. За чужбина покритието по застраховката обикновено е валидно до 60 дни в рамките на една календарна година при управление на превозното средство на територията на континентална Европа.
 • Защо е добре да сключите застраховка Автокаско?
  Ако „ Гражданска отговорност” защитава трети лица, участници в пътен инцидент, „Автокаско” осигурява обезщетяване на собственика или водача на МПС- при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, ако някой или Вие самия причините вреда на колата, ще Ви бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги.

Застраховки на имущество

 • Срещу какви събития може да се застраховате с имуществена застраховка?
  „Застраховка Имущество” защитава Вашият дом, покривайки рисковете от пожар, земетресение, кражба или други злоумишлени действия. Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Видът на застрахованото имущество може да е както жилищната сграда, така и сградите със стопанско предназначение, постройките от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др.

  Защитата, която осигурява имуществената застраховка е от:

  • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  • Природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
  • Земетресение;
  • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
  • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
  • Случайно счупване на стъкла и витрини;
 • Как се определя цената на застраховката при имуществено застраховане?
  Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от застрахователя и зависи от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката. Застрахователната сума обикновено се определя от кандидата за застраховане и зависи от стойността на имуществото. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети с изключение на случаите на надзастраховане. Сумите могат да бъдат актуализирани по време на действие на полицата.
 • Може ли да се застрахова имущество, придобито след сключването на полицата?
  Някои от застрахователните компании предлагат възможността да се добавя имущество към вече действаща полица. За да бъде присъединено обаче, има изискване към стойността на самата вещ или имущество. Прибавянето става чрез издаване на добавък към полицата за оставащото неизтекло време до края на застраховката и събиране на допълнителна премия.

Общи въпроси

 • Прекратява ли се действието на застраховката при прехвърляне на собствеността?
  Съгласно Наредбата за задължително застраховане при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО не се прекратява. Старият и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователната компания за извършената промяна. Законът позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи по свое желание с друг застраховател. При смяна на собствеността на имущество - Да, прекратява се автоматично, освен при проявено писмено желание на новия собственик за продължаване на застраховката.
 • При разсрочено плащане на сключената застраховка, ако настъпи щета, необходимо ли е премията да бъде изцяло платена, за да се изплати обезщетението?
  Ако застраховката Ви е на разсрочено плащане, Вие ще трябва да заплатите оставащите вноски, за да бъдат изплатени обезщетенията.
 • Какво трябва да направите, ако изгубите полицата по валидна застраховка?
  В случай, че загубите полица по валидна застраховка е необходимо да се свържете с най-близкия до вас център на застрахователната компания или представителството на застрахователния брокер, от където сте закупили полицата. От служителите на компанията ще получите новоиздаден и заверен дубликат на полицата.

Щети

 • В какъв срок трябва да уведомите застрахователя след настъпване на застрахователно събитие?
  Застрахованите са длъжни да уведомят застрахователя за настъпване на застрахователно събитие в срока, указан в Общите условия по съответния вид застраховка, считано от деня на узнаване за настъпване на събитието. Срокът се различава в зависимост от вида на щетата. При кражба и грабеж срокът е 24 часа или в първия работен ден, след настъпване на застрахователното събитие или неговото узнаване. При други събития - до 3 дни от деня на настъпване на застрахователното събитие или неговото узнаване. За гражданска отговорност - При настъпване на застрахователно събитие – ПТП, застрахованият е длъжен да уведоми своя Застраховател за настъпилото събитие в 7-дневен срок. Пропускането на този срок не е основание Застрахователят да откаже да изплати обезщетение на пострадалото лице. Все пак е добре да бъде уведомен, тъй като от момента на уведомление Застрахователя ще е длъжен да заплати вместо виновното лице и мораторните лихви и разноски, на които евентуално то бъде осъдено. За задължителна застраховка „Злополука” - При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да уведоми застрахователя. Уведомяването може да извърши и пострадалият пътник или негови близки. Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Препис или фотокопие от акта се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на злополуката.
 • Какво трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие?
  Застрахованите са длъжни да уведомят застрахователя за настъпване на застрахователно събитие в срока, указан в Общите условия по съответния вид застраховка, считано от деня на узнаване за настъпване на събитието.
 • Какво трябва да направите, ако участвате в ПТП и виновен за него е другия водач?
  Ако пострадате при при пътен инцидент, имате право да искате обезщетението пряко от застрахователя на водача, причинил катастрофата. За целта трябва да имате протокол за пътно-транспортно произшествие от КАТ, както и документи от лекар, удостоверяващи травмата или здравословните проблеми, вследствие на инцидента. Ако виновникът за пътно-транспортното произшествие избяга, служебно се завежда дело срещу неизвестен извършител и обезщетението ще се забави, докато се установи кой е виновникът за злополуката, ако разбира се той бъде открит. При липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност”, няма застраховател, който да обезщети пострадалия. По тази причина пътните власти винаги проверяват дали е налична действаща полица за платената задължителна застраховка. Ако виновникът за пътния инцидент има сключена застраховка "Гражданска отговорност", застрахователят встъпва в правата на застрахования до размера на платеното обезщетение. При настъпване на катастрофа водачът на автомобил е длъжен да направи всичко по силите си за спасяване на пострадалите и за ограничаване вредите, причинени на имуществото. В последствие той трябва да предостави на увреденото лице или лица личните си данни, необходими за предявяване на претенция, както и данните за полицата по задължителна застраховка "Гражданска отговорност". В 7-дневен срок от събитието той трябва да се свърже със застрахователя и да го уведоми за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.
 • Какво трябва да направите, ако участвате в ПТП и вие сте виновен за него?
  Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети. При сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети на трети лица. Обезщетенията за причинените неимуществени щети обикновено са в много по-голям размер от имуществените. Също така решаващо е дали сте правоспособен водач (дали притежавате свидетелство за управление на МПС), дали техническият преглед на автомобилът Ви е валиден и т.н. Важно е да се спомене, че ако застраховката Ви е на разсрочено плащане, Вие ще трябва да заплатите оставащите вноски, за да бъдат изплатени обезщетенията. Oтделно пострадалият или негови роднини могат да предявят съдебен иск срещу Вас (в зависимост от това колко са тежки щетите, които сте причинили), тъй като в случая имате вина. Застрахователят може да изплати обезщетения на пострадалият, но не Ви предпазва от съдебен процес. Тъй като същността на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” е получаване на застрахователна защита при виновно причиняване на имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт на трети лица (застраховката спада към бранш „Отговорности”), е съвсем нормално наличието на лимити по тези застраховки. Тези лимити на отговорност на застрахователите се налагат от Комисията по финансов надзор и представляват както минимални, така и максимални суми при изплащане на обезщетения. Тенденция е тези лимити плавно да нарастват, заедно с цената на застраховката. Въпреки, че застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите има за цел застраховане отговорността на водача на МПС-то, е съвсем нормално при определянето на застрахователната премия по нея да зависи от техническите параметри на застрахования автомобил. В размерът на общата застрахователна премия (цената на застраховката) се съдържат калкулации за риска, породен както от техническите характеристики на застрахованото МПС, така и тези породени от самия водач. Относно определянето на цената според мощността (кубатурата) на автомобила се взима в предвид, че колкото по-мощен е даден вид МПС, толкова по-голям риск съдържа за възникване на застрахователно събитие (ПТП) и толкова щетите (имуществени и неимуществени) ще са по-големи. Застрахованият няма право на избор относно определянето на премията по тази застраховка, както това може да се осъществи при застраховката „Автомобилно каско” например. Въпреки, че застраховката покрива имуществени и неимуществени щети в никакъв случаи не бива да се бърка и отъждествява с застраховка „Автомобилно каско” и застраховка „Живот”. Ако желаете да разширите застрахователното покритие на Вашия автомобил не бива да разчитате основно на „Гражданската отговорност”, а да сключите „Атомобилно каксо”, тъй като това е имуществена застраховка на ползваното от Вас МПС. Ако пък искате пък да разширите застрахователното си покритие относно Вашият живот и трудоспособност Ви съветваме да сключите застраховка „Живот” или „Злополука”. Освен това трябва да знаете, че сключвайки застраховка „Гражданска отговорност” застрахователя Ви покрива виновно причинени щети (когато Вие имате вина) на трети лица, което означава, че Вашият застраховател изплаща обезщетения не на Вас, а на лицето, което е пострадало от Ваши действия.